หน้าแรก แขนงงานที่แปล

แขนงงานที่แปล

15-09-2561

แค๊ตตาล็อค (ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการแปลเอกสารตลอดจนถึงการพิมพ์รูปเล่ม), เอกสาร ISO, เอกสาร BOI, คู่มือต่าง ๆ, สัญญา, เอกสารงบการเงิน, เอกสารรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report), เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารการ จัดตั้งบริษัท, กฎระเบียบการทำงานของบริษัท, เอกสารราชการ, เอกสารด้านวิชาการ (Academic), เอกสารด้าน IT, ฯลฯ