หน้าแรก หนังสือแปล

หนังสือแปล

TJ Prannarai Recruitment Co.,Ltd.

จัดพิมพ์กฎหมายในประเทศไทยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ โดยการแปลประโยคจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบประโยคต่อประโยค ยกตัวอย่างกฎหมายที่จัดพิมพ์ เช่น “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน”, “พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์”, “ประมวลรัษฎากร”, “พระราชบัญญัติบริษัทจำกัด”, “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”, “พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว”, “พระราชบัญญัติโรงงาน”, “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

publication