หน้าแรก ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

highlights-6

จัดพิมพ์กฎหมายในประเทศไทยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ
โดยการแปลประโยคจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบประโยคต่อประโยค