หน้าแรก สารจากประธาน

สารจากประธาน

สารจากกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัท ทีเจ พรรณราย ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพบุคลากรของบริษัทลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมในฐานะผู้ให้บริการจัดหาบุคลากร แปลเอกสาร และจัดหาล่าม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กรต่างๆ จนเมื่อถึงพ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการรองรับและแก้ไขปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้ก่อตั้งบริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นในการให้บริการแปลเอกสารโดยตรง

สำหรับธุรกิจการแปลเอกสารและจัดหาล่ามซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เราได้จัดหานักแปลและล่ามซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเพื่อตอบสนองความต้องการในสายงานต่างๆ ของลูกค้าไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านกฎหมาย, การเงิน, ISO, การฝึกอบรม ฯลฯ โดยมุ่งเน้นการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยเป็นการเฉพาะ พร้อมด้วยการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะทางที่พร้อมให้บริการด้วยความจริงใจ และดำเนินงานภายใต้หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย

กลุ่มบริษัททีเจ พรรณราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

 Ms. Chifumi Maeda
Managing Director