หน้าแรก นโยบายด้านการบริหาร

นโยบายด้านการบริหาร

พันธกิจของทีเจพรรณราย (เจตนารมณ์ของบริษัท)

พวกเรา TJP มุ่งมั่นพัฒนา สรรค์สร้างประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของทีเจพรรณราย (เป้าหมายของเราในอนาคต)

TJP เป็นผู้บุกเบิกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชั้นนำสู่มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมหลักของทีเจพรรณราย (สิ่งที่เราเชื่อมั่นและยึดถือ)
ความพึงพอใจของลูกค้า

– เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ

ความน่าเชื่อถือ

– เราเชื่อว่าการตรงต่อเวลาและความถูกต้องของงานเป็นสิ่งสำคัญ

การทำงานเป็นทีม

– เราร่วมมือกันทำงานอย่างราบรื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จทั้งของบริษัทและของลูกค้าแต่ละราย