หน้าแรก บริการจัดหาล่าม

บริการจัดหาล่าม

ในองค์กรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีพนักงานในตำแหน่งของล่ามภาษาญี่ปุ่นอยู่ภายในองค์กร แต่ในบางโอกาส เช่น การประชุมครั้งสำคัญ การเจรจาข้อตกลง การฝึกอบรมพนักงาน การใช้งานเครื่องจักรใหม่ที่นำเข้ามาใช้ การนำเสนอผลงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้ล่ามจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับที่ดี และมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละงาน เพื่อเพิ่มความสะดวก และเพื่อสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ทั้งนี้บริษัท จัดหางาน ทีเจ พรรณราย จำกัด (TJ Prannarai Recruitment Co., Ltd.) พร้อมให้บริการจัดหาล่ามที่ตรงตามต้องการของลูกค้า เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความถูกต้อง และมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุด