TJ Prannarai EBook Law กฎหมายควรรู้ Vol.5

กฎหมายควรรู้ Vol.5

วันที่บังคับใช้ 22 มกราคม 2563

Category:

Description

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำให้สิ้นสภาพและการจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2562