Loading...

บริการแปลเอกสาร

การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างราบรื่นนั้น การแก้ไขปัญหาด้าน
“ภาษา” เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด บริษัทแปลเอกสาร ทีเจ พรรณราย คอมมิวเนเคชั่น จำกัด
(TJ Prannarai Communication Co., Ltd.) ขอนำเสนอบริการแปลเอกสารที่มี
ความพิถีพิถัน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับดีมาก

สำหรับงานแปลเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า บริษัทจะทำการแปล
(ขั้นตอนการแปล) โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมี ความชำนาญทั้งด้านภาษา
และคำศัพท์เฉพาะทาง จากนั้นจะเป็นขั้นตอน การครอสเช็คกับต้นฉบับ (ความถูกต้อง) และเรียบ เรียง (ตรวจเช็คความสละสลวยของประโยคที่ แปลโดยเจ้าของภาษา)
จากนั้นจึงทำการส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายหลังการส่งมอบ ยังขอนำเสนอบริการหลังการขาย (After Service) โดยการปรับปรุงงานแปลให้ตรงตามคำศัพท์เฉพาะทาง
ที่ใช้ภายในบริษัทนั้นๆ อีกด้วย

  1. การทำงานของเราประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการแปล (Translation), การตรวจเช็ค (Check), และการเรียบเรียง (Proof- reading)
  2. พร้อมรับประกันคุณภาพด้วยบริการหลังการขาย (After Service)
01
Translation
Translation
02
Check
Check
03
Proof- reading
Proof- reading
04
Proof- reading
After Service

ภาษาที่แปล

  • flag-th ภาษาไทย
  • flag-th ภาษาญี่ปุ่น


  • flag-th ภาษาอังกฤษ
  • flag-th ภาษาจีน

ประเภทงานที่แปล

แค๊ตตาล็อค (ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการแปลเอกสารตลอดจนถึงการพิมพ์รูปเล่ม), เอกสาร ISO, เอกสาร BOI, คู่มือต่าง ๆ, สัญญา, เอกสารงบการเงิน, เอกสารรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report), เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น, เอกสารการ จัดตั้งบริษัท, กฎระเบียบการทำงานของบริษัท, เอกสารราชการ, เอกสารด้านวิชาการ (Academic), เอกสารด้าน IT, ฯลฯ

ระบบรับประกันคุณภาพ

Step 1

แปลเอกสาร

รับผิดชอบโดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความชำนาญทางด้านภาษาและคำศัพท์เฉพาะทาง

Step 2

ตรวจเทียบ

เปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างต้นฉบับ กับเอกสารการแปล และปรับแก้คำศัพท์เฉพาะทาง

Step 3

การเรียบเรียง

ตรวจสอบประโยคให้สามารถนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

Step 4

การตรวจทาน

ตรวจสอบประโยคให้สามารถนำไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

Step 5

ส่งมอบ

ส่งมอบงานตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น e-mail, CR-ROM, ไปรษณีย์ ฯลฯ

Step 6

ปรับแก้งานตาม
ความต้องการ
ของลูกค้า

กรณีมีข้อแก้ไข บริษัทจะให้บริการตรวจแก้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น คำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ภายในบริษัทซึ่งมีความเฉพาะแตกต่างกัน ยกเว้นกรณีที่แก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมเป็นอื่น

ราคาค่าแปลเอกสาร

ภาษา จำนวนคำ/แผ่น/ขนาด A4 ราคา/แผ่น/ขนาด A4
อังกฤษ ไทย 300 700 บาท
อังกฤษ ญี่ปุ่น 300 900 บาท
ญี่ปุ่น ไทย 450 800 บาท
ญี่ปุ่น อังกฤษ 450 900 บาท
ไทย อังกฤษ 300 800 บาท
ไทย ญี่ปุ่น 300 800 บาท
จีน ไทย 400 1000 บาท
ไทย จีน 400 1000 บาท
จีน อังกฤษ 300 1300 บาท
อังกฤษ จีน 300 1300 บาท

* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษรและลักษณะงาน (ความยาก-ง่าย)