ธุรกิจสิ่งพิมพ์

TJ Prannarai Co.,Ltd.
จัดพิมพ์กฎหมายในประเทศไทยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ
โดยการแปลประโยคจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบประโยคต่อประโยค
ยกตัวอย่างกฎหมายที่จัดพิมพ์ เช่น “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน”
“พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์” “ประมวลรัษฎากร”
“พระราชบัญญัติบริษัทจำกัด” “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”
“พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว” “พระราชบัญญัติโรงงาน”
“พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จุดจำหน่ายหนังสือ

เกี่ยวกับ siamheha

www.siamheha.com


ติดต่อเรา

Tel. 0-2712-3199 /Fax. 0-2712-3201 /E-mail: trans@thaipalnet.com trans@tjprannarai.co.th