บริการจัดหาล่าม

 โดยส่วนใหญ่ บริษัทญี่ปุ่นจะมีพนักงานในตำแหน่งล่าม ภาษาญี่ปุ่นภายในบริษัท
แต่ในบางโอกาส เช่น การประชุมครั้งสำคัญ การเจรจาข้อตกลง การนำเครื่องจักร
ใหม่เข้ามาใช้ การนำเสนอผลงานของบริษัท การจัดอบรมพนักงาน ฯลฯ ซึ่งเป็น
กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ล่ามที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับดีมาก

 เราพร้อมให้บริการจัดหาล่ามที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การติดต่อ
สื่อสารเกิดความเข้าใจและความถูก ต้องสูงสุด พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างราบรื่น


แขนงงานที่รับให้บริการล่าม

項目 内容
งานราชการ การเจราตกลงระหว่างรัฐบาล
การประชุมนำเสนอผลงานของส่วนราชการ
(ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นแบบพูดพร้อม– ล่ามแบบพูดตาม )
สัมมนา ฯลฯ
งานกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ
( Event )
การประชุมด้านวิชาการนานาชาติ ,งานแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ฯลฯ
การบริหารงานบริษัท การจัดตั้งบริษัท การจัดตั้งโรงงาน การประชุมผู้ถือหุ้น,
การตรวจสอบบัญชี ,การตรวจติดตาม ISO ฯลฯ
การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย,
การฝึกอบรมเรื่องการประหยัดพลังงาน,
การฝึกอบรมด้านการตลาด ฯลฯ
อื่น ๆ การนำระบบ IT มาใช้, การประชุมการจัดทำ DB,
การจัดเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ,
การนำเข้าเครื่องจักรใหม่ ฯลฯ(ด้านพลาสติก,
เหล็กและเหล็กกล้า, รถยนต์ , อาหาร ฯลฯ )
การเจรจาทางการค้า, การสำรวจตลาด ฯลฯ
 
― ระดับของล่าม ― 
ล่ามของเราล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะทางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมายาว
นานกว่า 10 ปี ทั้งล่ามคนไทยและล่ามที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกคนต่างได้รับวุฒิการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ 1

ผลงาน-บางส่วน

  • - ล่ามในการประชุมผู้ถือหุ้น การตรวจสอบบัญชี การตรวจติดตามคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำของญี่ปุ่น
  • - ล่ามในการนำระบบบัญชีเข้ามาใช้ของบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของญี่ปุ่น
  • - ล่ามในการสำรวจตลาด การเจรจาติดต่อของบริษัทการค้าชั้นนำ
  • - ล่ามในงานความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) การเจรจาติดต่อกับรัฐบาลไทย งานแสดงสินค้า
  • - นานาชาติ การเจรจาทางการค้าของรัฐบาลญี่ปุ่น

ราคาค่าล่ามตามมาตรฐาน

ภาษา รูปแบบ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ราคาค่าล่ามที่ใช้
(บาท)
ไทย - ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น - ไทย
มาตรฐาน หนึ่งวัน 9,500 -16,000
มาตรฐาน ครึ่งวัน 7,000 - 12,000
ล่ามแปลภาษา
แบบพูดพร้อม
หนึ่งวัน 25,000 - 40,000
ล่ามแปลภาษา
แบบพูดพร้อม
ครึ่งวัน 20,000 - 30,000
อังกฤษ - ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น - อังกฤษ
มาตรฐาน หนึ่งวัน 18,000 - 28,000
มาตรฐาน ครึ่งวัน 10,000 - 15,000
ล่ามแปลภาษา
แบบพูดพร้อม
หนึ่งวัน 30,000 - 50,000
ล่ามแปลภาษา
แบบพูดพร้อม
ครึ่งวัน 20,000 - 30,000
อังกฤษ - ไทย
ไทย - อังกฤษ
มาตรฐาน หนึ่งวัน 9,000 - 12,000
มาตรฐาน ครึ่งวัน 6,500 - 9,000
ล่ามแปลภาษา
แบบพูดพร้อม
หนึ่งวัน 20,000 - 35,000
ล่ามแปลภาษา
แบบพูดพร้อม
ครึ่งวัน 18,000 - 25,000
จีน - ไทย
ไทย - จีน
มาตรฐาน หนึ่งวัน 7,000 - 12,000
มาตรฐาน ครึ่งวัน 6,000 - 9,000
จีน - อังกฤษ
อังกฤษ - จีน
มาตรฐาน หนึ่งวัน 10,000 - 15,000
มาตรฐาน ครึ่งวัน 8,000 - 12,000

ติดต่อสอบถาม

Tel. 0-2712-3199 /Fax. 0-2712-3201 /E-mail: inter@thaipalnet.com