The way of TJP –ความมุ่งหวังของบริษัท

tjprannarai

ความหมายของคำว่า “Prannarai” ที่มีอยู่ใน “TJ Prannarai Communication” นั้น ในภาษาไทยหมายถึง “แสงที่ ส่องประกายระยิบระยับ” ซึ่งใช้กล่าวถึงรัศมีแห่งความสว่างสุกใส

สำหรับ Prannarai ในความคิดของบริษัทนั้น มาจากแนวความคิดที่ว่า “บริษัทจะส่องแสงสุกใสไปให้ กับผู้ใช้บริการ” เพื่อตอบ สนองความต้องการที่แท้จริงด้วยการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการอย่าง จริงใจ และเพื่อบ่งบอกถึงความชัดเจนในการให้ บริการด้วยประสบการณ์ ซึ่งเราขอสัญญาว่าจะมอบสิ่งนี้ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

สัญญานี้จะถือเป็น “สัญญาจากแบรนด์สยามเฮฮา” โดยพวกเรา "TJ Prannarai" จะยังคงก้าวต่อไป ตามแนวทางในการสร้าง แบรนด์ขึ้นใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง

พวกเราพร้อมเสมอในการรับมือกับความท้าทาย ไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ และพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์