แนวคิดของแบรนด์สิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับสยามเฮฮา  

สยามเฮฮา

สินค้า/แบรนด์ = บริษัทได้เริ่มจัดทำแบรนด์ “siamheha (สยามเฮฮา)” ขึ้นเพื่อเป็นแบรนด์สำหรับสิ่งพิมพ์

ซึ่งนับเป็นอีกกิจการหนึ่งที่ต่างไปจากแบรนด์ TJ Prannarai Communication โดยมีนิยามและมุมมองที่ต่างกันออกไป บริษัท มีวัตถุประสงค์ที่จะให้แต่ละกิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองในฐานะ “แบรนด์ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง ยั่งยืน”

โดยมีแนวความคิดว่าแบรนด์ “siamheha” ซึ่งจะเป็น “แบรนด์ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน” นั้นจะสามารถรับรู้ได้จาก สัญลักษณ์ด้านบน

สัญลักษณ์ “siamheha” นี้สามารถสังเกตได้ง่ายจากใบหน้าของคนไทย ซึ่งจะมีลักษณะที่ “ยิ้มแย้มอย่างมีความสุข” สำหรับ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขนี้ยังหมายรวมถึงความปรารถนาดีที่จะให้

“ผู้ใช้บริการที่อยู่ในเมืองไทยทุกท่านมีแต่ความสุขและความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะ เป็นเชื้อชาติใด”

www.siamheha.com