ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดาวน์โหลดสาระน่ารู้จากคุณมายด้าได้แล้วค่ะ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เริ่มจากเดือนกันยายน ปี 2559 ที่ผ่านได้มีการเสนอข่าวสาระน่ารู้จากคุณมายด้ามาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

คุณมายด้าได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในอดีต นำมาเขียนเป็นบทความที่สอดแทรกความรู้ แนวความคิด
และวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นกับคนไทย ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงมุมมองของคุณมายด้า

สามารถดาวน์โหลดบทความสาระน่ารู้ได้ที่

http://tjprannarai.co.th/th/publication/THAEssay.html