ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยายที่ราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 Ms.Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวเนเคชั่น จำกัด
และ บริษัท จัดหางาน ทีเจพรรณราย จำกัด

ได้มีโอกาสเป็นผู้บรรยายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่องการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย ว่ามีความยากง่าย, โอกาส หรือความเสี่ยงด้านใดบ้าง
ให้แก่ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจำนวน 25 คน จากมหาวิทยาลัย Fukui
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจำนวน 50 คน

เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ
ต่อยอดทางการศึกษา หรือการทำธุรกิจในอนาคต

LawBook

LawBook

LawBook