ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคให้กับชาวอาข่าจังหวัดเชียงราย วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Ms.Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการบริจาค
หนังสือ IQ SUDOKU และกระเป๋านักเรียน
ให้แก่ ชาวเขาเผ่าอาข่า จังหวัดเชียงราย


เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน
โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ
ต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

LawBook

LawBook