ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนประถมจำนวน 6 โรงเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Ms.Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการบริจาค
สมุดจดบันทึกจำนวน 100 เล่ม หนังสือ IQ SUDOKU จำนวน 20 เล่ม
และกระเป๋านักเรียน จำนวน 20 ใบ ให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 6 โรงเรียน


เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน
โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ
ต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

LawBook

LawBook

LawBook