ข่าวประชาสัมพันธ์

Mission, Vision, Core value เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สวัสดีค่ะทุกท่าน หัวข้อในครั้งนี้คือ “Mission, Vision, Core value เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท”

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายนที่ผ่านมา เราได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
(Strategic plan workshop) ซึ่งพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุม

ดิฉันคิดว่าการประชุมครั้งนี้สำคัญที่สุดในรอบปี เพราะผลการประชุมจะดีหรือไม่ดีจะเป็นตัวกำหนดแนวทางของบริษัทในปีปัจจุบัน
สิ่งที่กำหนดขึ้นในการประชุมครั้งนี้จะเปรียบเสมือนแผนที่สำหรับพนักงาน ซึ่งแผนที่สำหรับพนักงานจะผิดพลาดไม่ได้
เราจึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ เราได้กำหนด Mission, Vision, Core value ขึ้นมาใหม่จากที่มีอยู่เดิม
ทุกคนมักจะคิดว่า Mission ของบริษัทห้ามเปลี่ยนแปลง แต่ดิฉันกลับคิดว่าควรเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ยุคสมัย และการพัฒนาของบริษัท การใช้ Mission และ Vision
ที่เคยกำหนดไว้แล้วก็เหมือน “การพยายามใส่เสื้อที่คับแล้ว”  ซึ่งไม่เหมาะต่อการเติบโตไปสู่อนาคต

ทุกท่านอาจจะคิดว่าในเมื่อดิฉันเป็นผู้บริหาร จะกำหนดขึ้นเองก็ได้ แต่ดิฉันต้องการสร้างจุดที่
“ทุกคนร่วมกันบริหาร” ดิฉันจึงไม่ตัดสินใจคนเดียว แม้แต่การกำหนด Mission ของบริษัท

สำหรับนิยามของคำว่า Mission, Vision, Core value ที่บริษัทกำหนดขึ้นมีดังนี้
Mission หมายถึง “พันธกิจของบริษัท (เจตนารมณ์ของบริษัท)” ทำไมจึงจัดตั้งบริษัทขึ้น จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
Vision หมายถึง “วิสัยทัศน์ของบริษัท (เป้าหมายของเราในอนาคต)” จะสร้างบริษัทให้เป็นอย่างไร
Core value หมายถึง “ค่านิยมหลักของบริษัท (สิ่งที่เราเชื่อมั่นและยึดถือ)” จะปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกอย่างไร

ทำไมดิฉันจึงคิดว่า “Mission, Vision, Core value เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท” ตามหัวข้อในครั้งนี้
เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ “DNA ของบริษัท” และ “หัวใจของบริษัท” ถ้าเป็นต้นไม้ก็เปรียบเสมือนราก
ถ้ารากไม่มั่นคง แม้ว่าจะให้ปุ๋ยดี แต่ก็ไม่อาจเติบโตเป็นต้นไม้ที่ดีได้ บริษัทก็เช่นเดียวกัน

ดิฉันจะขอแนะนำ Mission, Vision, Core value ของบริษัทเราให้ทราบกันค่ะ
พันธกิจของ TJ Prannarai (เจตนารมณ์ของบริษัท)
พวกเรา TJ Prannarai มุ่งมั่นพัฒนา สรรค์สร้างประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของ TJ Prannarai (เป้าหมายของเราในอนาคต)
TJ Prannarai เป็นผู้บุกเบิกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชั้นนำสู่มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมหลักของ TJ Prannarai (สิ่งที่เราเชื่อมั่นและยึดถือ)

  • - ความพึงพอใจของลูกค้า
  •   เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ

  • - ความน่าเชื่อถือ
  •   เราเชื่อว่าการตรงต่อเวลาและความถูกต้องของงานเป็นสำคัญ

  • - การทำงานเป็นทีม
  •   เราร่วมมือกันทำงานอย่างราบรื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จทั้งของบริษัทและลูกค้าแต่ละราย

ถ้ามีเรื่องใดเกี่ยวกับบริษัทที่ดิฉันรู้สึกไม่แน่ใจ ดิฉันก็จะกลับไปที่จุดเริ่มต้น คือ
Mission, Vision, Core value และถามตัวเองว่าปฏิบัติได้ตรงตาม Missionไหม

ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ


สามารถ Download เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่นได้ที่
http://tjprannarai.co.th/th/publication/THAEssay.html