ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเป๋าสะพาย, หนังสือเสริมความรู้, แบบฝึกหัดคิดเลข,
และสมุดจดแก่มูลนิธิสิกขาเอเชีย
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561

TJ Prannarai นำโดย Ms.Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการ มอบกระเป๋าสะพาย (40 ใบ),
หนังสือเพื่อการแก้ปัญหา ความสามารถในการเรียนรู้ต่ำ (5 เล่ม),
สอนให้เด็กเป็นอัจฉริยะ โดยวิธีสอนที่มหัศจรรย์จากญี่ปุ่น (5 เล่ม),
แบบฝึกหัดคิดเลข 64 ช่อง (20 เล่ม), และสมุดจด (300 เล่ม)
ให้แก่มูลนิธิสิกขาเอเชีย (Sikkha Asia Foundation) เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โดยเราเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้เยาวชน
ประสบความสำเร็จได้ด้วยศักยภาพของตนเองและเติบโตเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและสังคม ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
จะครอบคลุมพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครและชนบทของประเทศ
พื้นที่เขตชายแดนไทย-พม่าซึ่งเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพ
ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากสึนามิในพ.ศ. 2547   

LawBook