ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์และสมุดจดให้แก่มูลนิธิ EDF วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2561

Ms.Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการบริจาคคอมพิวเตอร์
และสมุดจดให้แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
(The Education for Development Foundation: EDF)


เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน
โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือ
ต่อยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

LawBook