ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปี 2 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา TJ Prannarai ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นำโดย Asst.Prof. Yasumasa Mori จัดการบรรยายเพื่อให้ความรู้
และแนะแนวทางเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการดำเนินงานของ
บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 คน

ในการนี้ผู้บรรยายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
หลักการปฏิบัติเบื้องต้นของการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่ง TJ Prannarai
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจภาษาญี่ปุ่น
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องนักศึกษาทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

 

LawBook