Loading...

รวมกฏหมายแรงงาน ฉบับปรับปรุง 2562

รายละเอียด
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
- ศัพท์กฎหมายน่ารู้

ประเภท : หนังสือกฎหมาย

ISBN : 978-616-91015-7-4

ราคา : 1,600 บาท

ดาวน์โหลด : เอกสารใบสั่งซื้อหนังสือกฎหมาย