Loading...

บริการจัดหาล่าม

โดยส่วนใหญ่ บริษัทญี่ปุ่นจะมีพนักงานในตำแหน่งล่าม ภาษาญี่ปุ่นภายในบริษัท แต่ในบางโอกาส เช่น การประชุมครั้งสำคัญ การเจรจาข้อตกลง การนำเครื่องจักรใหม่เข้ามาใช้ การนำเสนอผลงานของบริษัท การจัดอบรมพนักงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ล่ามที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในระดับดีมาก

เราพร้อมให้บริการจัดหาล่ามที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความเข้าใจและความถูก ต้องสูงสุด พร้อมทั้งช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

แขนงงานที่รับให้บริการล่าม

งานราชการ

การเจราตกลงระหว่างรัฐบาล การประชุมนำเสนอผลงานของส่วนราชการ
(ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นแบบพูดพร้อม– ล่ามแบบพูดตาม ) สัมมนา ฯลฯ

งานกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ

การประชุมด้านวิชาการนานาชาติ ,งานแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ฯลฯ

การบริหารงานบริษัท

การจัดตั้งบริษัท การจัดตั้งโรงงาน การประชุมผู้ถือหุ้น,
การตรวจสอบบัญชี ,การตรวจติดตาม ISO ฯลฯ

งการฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย,
การฝึกอบรมเรื่องการประหยัดพลังงาน,
การฝึกอบรมด้านการตลาด ฯลฯ

อื่น ๆ

การนำระบบ IT มาใช้, การประชุมการจัดทำ DB,
การจัดเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ,
การนำเข้าเครื่องจักรใหม่ ฯลฯ(ด้านพลาสติก, เหล็กและเหล็กกล้า, รถยนต์ , อาหาร ฯลฯ )
การเจรจาทางการค้า, การสำรวจตลาด ฯลฯ

― ระดับของล่าม ―

ล่ามของเราล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะทางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มายาวนานกว่า 10 ปี ทั้งล่ามคนไทยและล่ามที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกคนต่างได้รับวุฒิการวัดระดับ

"ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ 1"

ราคาค่าล่ามมาตรฐาน

ภาษา รูปแบบ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ราคาค่าล่ามที่ใช้ ( บาท )
ไทย - ญี่ปุ่น มาตรฐาน หนึ่งวัน 9,500 - 18,000
ญี่ปุ่น - ไทย มาตรฐาน ครึ่งวัน 7,500 - 15,000
  ล่ามแปลภาษาแบบพูดพร้อม หนึ่งวัน 25,000 - 40,000
  ล่ามแปลภาษาแบบพูดพร้อม ครึ่งวัน 20,000 - 30,000
อังกฤษ - ญี่ปุ่น มาตรฐาน หนึ่งวัน 18,000 - 28,000
ญี่ปุ่น - อังกฤษ มาตรฐาน ครึ่งวัน 12,000 - 18,000
  ล่ามแปลภาษาแบบพูดพร้อม หนึ่งวัน 30,000 - 50,000
  ล่ามแปลภาษาแบบพูดพร้อม ครึ่งวัน 20,000 - 30,000
อังกฤษ - ไทย มาตรฐาน หนึ่งวัน 9,000 - 18,000
ไทย - อังกฤษ มาตรฐาน ครึ่งวัน 7,500 - 15,000
  ล่ามแปลภาษาแบบพูดพร้อม หนึ่งวัน 20,000 - 35,000
  ล่ามแปลภาษาแบบพูดพร้อม ครึ่งวัน 18,000 - 25,000
จีน - ไทย มาตรฐาน หนึ่งวัน 8,500 - 14,000
ไทย - จีน มาตรฐาน ครึ่งวัน 7,000 - 14,000
จีน - อังกฤษ มาตรฐาน หนึ่งวัน 15,000 - 25,000
อังกฤษ - จีน มาตรฐาน ครึ่งวัน 10,000 - 16,000