Loading...

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีเจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TJ Prannarai Communication Co., Ltd.)
บริษัท จัดหางานทีเจ พรรณราย จำกัด (TJ Prannarai Recruitment Co., Ltd.)
ตัวแทนบริษัท : กรรมการผู้จัดการ:ชิฟูมิ มาเอดะ (Ms. Chifumi Maeda)
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท
รายละเอียดธุรกิจ : บริการแปลเอกสาร จัดหาล่ามชั่วคราว แปลเอกสารสำหรับสิ่งพิมพ์ พิมพ์หนังสือเพื่อจำหน่าย ฯลฯ
รายละเอียดการให้บริการ : แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ไทย , ญี่ปุ่น อังกฤษ , อังกฤษ ไทย (พร้อมจัด Art work)
จัดหาล่ามชั่วคราวสำหรับแปลภาษา ญี่ปุ่น ไทย , ญี่ปุ่น อังกฤษ (ใช้ล่ามระดับ A )
สถานที่ตั้ง : อาคาร 42 ทาวเวอร์ ห้อง 2102 ชั้น 21 เลขที่ 65 ซอย สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท)
ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-712-3199
หมายเลขแฟกซ์ : 02-712-3201
ธนาคารที่ทำธุรกรรม : ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ

ประวัติการก่อตั้งบริษัท

 • มีนาคม 2553

  เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทจัดหางาน ที เจ พรรณราย จำกัด
  (TJ Prannarai Recruitment Co.,Ltd. ) และ
  บริษัท ที เจ พรรณราย คอมมิวนิเคชั่นจำกัด
  (TJ Prannarai Communication Co., Ltd.)

 • ตุลาคม 2548

  ก่อตั้งบริษัทไทยแพลเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
  (Thai Palnet Communication Co., Ltd.)
  (ขยายกิจการโดยก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแปลเอกสาร )

 • กุมภาพันธ์ 2544

  ก่อตั้งบริษัทจัดหางานไทยแพลเน็ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  (Thai Palnet Enterprise Recruitment Co., Ltd.)
  (ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ให้บริการแปลเอกสารและให้บริการจัดหาล่ามชั่วคราว )

สารจากประธาน

บริษัท ทีเจ พรรณราย (TJ Prannarai Group ) ได้มีส่วน ร่วมในการยกระดับ คุณภาพบุคลากรภายในบริษัทและ พัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยนับ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

ซึ่งเมื่อเริ่มต้น บริษัท ได้มีส่วนใน การพัฒนาสังคมในฐานะแกนนำของธุรกิจการ ให้บริการจัดหาบุคลากร และเพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาด้าน การติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กรต่างๆ บริษัท จึงได้ ทุ่มเทให้กับธุรกิจงานให้บริการแปลเอกสาร และจัดหาล่าม ชั่วคราวมาก ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เรื่องการติดต่อสื่อสาร ทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบจึงได้แยกเป็นบริษัทแปลเอกสาร ที เจ พรรณราย จำกัด (TJ Prannarai Communication Co., Ltd. ) ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการแปลเอกสารโดยตรง

สำหรับธุรกิจงานให้บริการแปลเอกสารและการจัดหาล่ามชั่วคราวซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ของบริษัทนั้นเราได้รวบรวม นักแปลผู้มีความรู้เฉพาะทางในระดับดีมากไว้อย่าง เพรียบพร้อม และสามารถตอบสนองความต้องการในแขนงงานด้านต่างๆ ได้เป็น อย่างดีไม่ว่าจะเป็น เอกสารด้านกฎหมาย การเงิน ISO เอกสารราชการ ฯลฯ เน้น ให้บริการแปลเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้วย บริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะทางที่พร้อมให้บริการด้วย ความจริงใจโดยดำเนินการภายใต้การ ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสารและการมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น โดยการทุ่มเทกำลังในการประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ เพื่อนำเสนอสิ่งพิมพ์ที่สามารถสร้างความสนุกสนานเพลิด เพลินให้กับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ การ์ตูน ฯลฯ กลุ่มบริษัทที เจ พรรณราย (TJ Prannarai Group) หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมโดยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

คุณชิฟูมิ มาเอดะ (Ms. Chifumi Maeda)
Managing Director

นโยบายด้านการบริหาร

พันธกิจของทีเจพรรณราย (เจตนารมณ์ของบริษัท)

พวกเรา TJP มุ่งมั่นพัฒนา สรรค์สร้างประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ของทีเจพรรณราย (เป้าหมายของเราในอนาคต)

TJP เป็นผู้บุกเบิกแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชั้นนำสู่มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมหลักของทีเจพรรณราย (สิ่งที่เราเชื่อมั่นและยึดถือ)

ความพึงพอใจของลูกค้า

- เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ

ความน่าเชื่อถือ

- เราเชื่อว่าการตรงต่อเวลาและความถูกต้องของงานเป็นสิ่งสำคัญ

การทำงานเป็นทีม

- เราร่วมมือกันทำงานอย่างราบรื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จทั้งของบริษัทและของลูกค้าแต่ละราย