Loading...

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

รายละเอียด
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- กฏกระทรวง กำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

ประเภท : หนังสือกฎหมาย

ISBN : 978-616-91015-2-9

ราคา : 1,600 บาท

ดาวน์โหลด : เอกสารใบสั่งซื้อหนังสือกฎหมาย