Loading...

รวมบทกฎหมายการประกอบธุรกิจ
ในราชอาณาจักรไทย (ฉบับปรับปรุง 2561)

รายละเอียด
- พระราชบัญญัติ บริษัทจำกัด
- พระราชบัญญัติ โรงงาน
- พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว
- พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด
- ศัพท์กฎหมายน่ารู้

ประเภท : หนังสือกฎหมาย

ISBN : 978-616-91015-5-0

ราคา : 1,500 บาท

ดาวน์โหลด : เอกสารใบสั่งซื้อหนังสือกฎหมาย