Loading...

ได้รับการแต่งตั้งเป็น
"ทูตการท่องเที่ยวของจังหวัดยามางาตะ"

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

คุณมายด้า กรรมการผู้จัดการของบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็น
"ทูตการท่องเที่ยวของจังหวัดยามางาตะ และทูตส่งเสริมข้าวสึนะฮิเมะ"