Loading...

การสร้างแบบแผนทางความคิดต้องใช้เวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมง

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สวัสดีค่ะทุกท่าน หัวข้อของ Essay ในครั้งนี้คือ “การสร้างแบบแผนทางความคิดต้องใช้เวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมง”

วันก่อนดิฉันได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
(Strategic plan workshop) ภายในบริษัท โดยทุกเดือนเมษายนจะถือเป็นรอบปีใหม่
ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรอบปีใหม่ เราจึงกำหนดแผนบริหารจัดการ
และแผนปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งโดยทั่วไปผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนด
แต่สำหรับบริษัทของดิฉัน พนักงานทุกคนจะกำหนดร่วมกัน

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการนี้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2557
และปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว ดิฉันเฝ้าสังเกตการปฏิบัติและการพูดคุยของพนักงาน
แต่ละคนแล้วรู้สึกได้ว่า “การสร้างแบบแผนทางความคิดต้องใช้เวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมง”

คำว่า “หนึ่งหมื่นชั่วโมง” อาจเข้าใจยาก แต่ถ้าแทนด้วยระยะเวลาเป็นรายปี
คือ “3-5 ปี” จะหมายความว่า “คนจะเรียนรู้สิ่งใด” และจนกว่าจะถึง
“ระยะที่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ” จะใช้เวลา “3-5 ปี”
“ระยะที่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ” จะใช้เวลา “3-5 ปี”

ซึ่งการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกับการสร้างแบบแผน
ทางความคิดนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยการประชุมนี้จะเป็นการกำหนด
เป้าหมายด้านยอดขาย, เป้าหมายย่อยเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย, และเป้าหมาย
ในการปฏิบัติการ

แต่ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายแล้วก็จบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ขั้นตอนหลังจากการประชุมสิ้นสุดแล้ว

บริษัทของดิฉันมีการประชุมประจำเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมนี้จะมี
การตรวจยืนยันเกี่ยวกับรายละเอียดในการประชุมเมื่อเดือนเมษายน ซึ่งอาจเป็นเรื่องคุ้นเคย สำหรับผู้ที่ทำงานในวงการการผลิต การดำเนินการ P (Plan)→D (DO)→C (check)→A (Action) โดยตลอดถือ เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ A (Adjust) ซึ่งเป็นส่วนประกอบใน PDCA+A

ไม่ค่อยมีกรณีที่การกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติงานจะสำเร็จได้โดยไม่มีปัญหา
ส่วนความรู้สึกว่า ไม่ใช่นะ... ก็มีบ่อยครั้ง และเมื่อมีความรู้สึกเช่นนี้ก็จะปรับปรุงทันที
และย้อนกลับไปที่ “D (Do)” อีกครั้ง
P →D→ C →A →Adjust→ D →Adjust→ D นั่นเอง
โดยต้องย้ำ “ปรับปรุง-ปฏิบัติอีกครั้ง” อยู่เสมอ

สำหรับบริษัทของดิฉัน ตั้งแต่การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการปี 2557 จนถึงปี 2562ตลอดระยะเวลา 5 ปี
ได้มีการเน้นย้ำหัวข้อต่อไปนี้อยู่เสมอ
การตั้งเป้าหมายด้านยอดขายและตั้งเป้าหมายย่อย
การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติ ปรับปรุง และปฏิบัติอีกครั้ง

ในเวลานี้ดิฉันรู้สึกได้ว่าไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียว แต่พนักงานแต่ละคน
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนื่องจากได้ประสบเป็นประจำและได้ปฏิบัติจริง

เรื่องนี้ถ้าไม่เคยประสบเองจะไม่เข้าใจ ดิฉันจึงอยากแนะนำว่าหากจะเริ่มต้นสิ่งใด
ให้ลองทำอย่างน้อยที่สุด 3 ปี ดิฉันขอยืนยันเลยว่าหลังจากลองทำ
แล้วจะสามารถเห็นมุมมองใหม่ๆ ได้

สามารถ Download เวอร์ชั่น ภาษาญี่ปุ่นได้ที่
http://tjprannarai.co.th/th/publication/THAEssay.html