Loading...

Company Trip 2019 @Hua-Hin

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สิ่งที่ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้ คือ รอยยิ้มและความสุขของพนักงาน
รวมไปถึงความรักและความกลมเกลียวที่ได้จากการทำกิจกรรมร่วมกัน
ในการจัด company trip ครั้งนี้ (20-21 ก.ค. 2562)